Lifestyle

อบรมความปลอดภัย 6 ชม  ประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง

อบรมความปลอดภัย 6 ชม

การอบรมพนักงานใหม่หรืออบรมความปลอดภัย 6 ชม มีจุดมุ่งหมายหรือมีนัยยะสำคัญของการอบรมก็เพื่อสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานใหม่ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพราะความไม่รู้และความประมาทย่อมนำมาสู่อุบัติเหตุและทำให้เกิดการสูญเสียส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อทาง ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน 

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2554 มาตรา 16 ซึ่งระบุให้นายจ้างต้องมีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับลูกจ้างทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างระดับปฏิบัติการ ระดับบริหารหรือหัวหน้างาน ในกรณีที่เข้าทำงานใหม่เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่ในการทำงานแม้แต่การเปลี่ยนอุปกรณ์การ เปลี่ยนเครื่องจักรต่างๆ ก็ต้องจัดให้มีการอบรมความปลอดภัย 6 ชม เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและไม่ประมาท ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานได้

อบรมความปลอดภัย 6 ชม  อบรมอะไรบ้าง

หลักสูตรการอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมงมีด้วยกันทั้งหมด 3 หมวดหมู่ด้วยการดังต่อไปนี้

  • หมวดหมู่ที่ 1

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระยะเวลาในการอบรมคือ 1.5 ชั่วโมง หลักสูตรนี้เป็นการสร้างความรู้ทำให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายหรือคำนิยามต่างๆ ตลอดจนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุของการเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำให้ทราบถึงการป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานนั้นได้

  • หมวดหมู่ที่ 2

อบรมความปลอดภัย 6 ชม ในหมวดหมู่ที่ 2 เป็นการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีระยะเวลาในการอบรมทั้งหมด 1.5 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องรู้กฎหมายในเบื้องต้น 

  • หมวดหมู่ที่ 3

ในหมวดหมู่สุดท้ายจะเป็นหมวดวิชาเกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระยะเวลาในการอบรมทั้งหมดคือ 1.5 ชั่วโมงหมวดหมู่นี้พนักงานจะได้ทราบถึงระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ข้อบังคับดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละงานแต่ละประเภทของสถานประกอบกิจการทุกๆ สถานประกอบกิจการนั้นจำเป็นต้องมีกฎระเบียบข้อบังคับและเป็นมาตรฐานเพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันและทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อพนักงานทุกคนหรือลูกจ้างทุกระดับ  

อบรมความปลอดภัย 6 ชม  เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างมากประกอบไปด้วยหมวดวิชาอะไรบ้าง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไร ทั้งหมดนี้ก็คือแนวทางในเบื้องต้น ปัจจุบันมีศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัย 6 ชั่วโมงหลายแห่งที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับมาตรฐาน ISO 9001 แถมยังรองรับหลักสูตรอบรมความปลอดภัยในการทำงาน 6 ชั่วโมงออนไลน์ด้วย