LifestyleOutdoorTravel

เหตุผลที่คุณควรใช้ ท่ออะคริลิคใส

ท่ออะคริลิคใส คือ หนึ่งในผลลัพธ์ของการนำอะคริลิคมาขึ้นรูป อะคริลิค ชื่อเรียกเต็มๆ คือ โพลิเมทิลเมทาไครเลต หรือ PMMA (Ploy Methyl Methacrylate) มีความโปร่งใส ขึ้นรูปได้ง่าย สามารถแกะสลัก พ่นสี ฯลฯ เพื่อให้เกิดเป็นสีสันหรือลวดลายต่างๆ สำหรับท่ออะคริลิคใส นิยมใช้สำหรับงานตกแต่ง…