Lifestyle

อากาศบริสุทธิ์ดีกับร่างกายอย่างไร

มนุษย์เราทุกคนย่อมต้องการสิ่งที่ดีและมีประโยชน์แก่ร่างกาย อากาศที่ใช้หายใจในทุกๆวันจึงยิ่งมีความสำคัญ แม้อากาศบริสุทธิ์จะไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนในการชี้วัด แต่อากาศที่สดชื่อและปราศจากสารพิษย่อมดีกับร่างกายมากกว่าอากาศที่มีสารพิษปะปนอยู่ ดังนั้นการสูดอากาศบริสุทธิ์อยู่เสมอย่อมเป็นการดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงอีกวิธีหนึ่งเช่นกัน           งานวิจัยหลากหลายงานที่มีผลลัพธ์ตรงกันว่าการสูดอากาศที่บริสุทธิ์ส่งผลดีต่อร่างกายทั้งช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีขึ้น ดังนั้นการดูแลเรื่องอากาศจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อากาศที่ไม่บริสุทธิ์ในบางครั้งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่กลับสามารถส่งผลเสียที่ร้ายแรงต่อร่างกายได้อย่างมหาศาล การหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าร่ายกายช่วยลดความเสี่ยงโรคต่างๆ ทั้งโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจต่างๆ หรือแม้กระทั่งโรคสมองแตกเองก็ด้วย การหาสิ่งที่ช่วย ฟอกอากาศ ให้บริสุทธิ์มาใช้จึงเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพของตนเอง ทั้งการหาต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศได้ การลงทุนซื้อเครื่องกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ การลงทุนกับเครื่องฟอกอากาศที่ช่วยให้อากาศบริสุทธิ์…