Lifestyle

อบรมความปลอดภัย 6 ชม  ประกอบไปด้วยเนื้อหาอะไรบ้าง

การอบรมพนักงานใหม่หรืออบรมความปลอดภัย 6 ชม มีจุดมุ่งหมายหรือมีนัยยะสำคัญของการอบรมก็เพื่อสร้างความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานใหม่ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพราะความไม่รู้และความประมาทย่อมนำมาสู่อุบัติเหตุและทำให้เกิดการสูญเสียส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อทาง ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน  ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2554 มาตรา 16 ซึ่งระบุให้นายจ้างต้องมีการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับลูกจ้างทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างระดับปฏิบัติการ ระดับบริหารหรือหัวหน้างาน ในกรณีที่เข้าทำงานใหม่เปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานที่ในการทำงานแม้แต่การเปลี่ยนอุปกรณ์การ…