LifestyleOutdoor

อบรมการทำงานบนที่สูง คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

การทำงานบนที่สูง ย่อมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายขึ้นทุกเมื่อ หากไม่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ รวมถึงไม่ได้ผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงมาก่อน ตลอดจนฝึกการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล PEE เพื่อป้องกันการตกจากที่สูง ทุกคนรู้หรือไม่ว่า อบรมการทำงานบนที่สูง คืออะไร หากไม่อบรมจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ และอบรมการทำงานบนที่สูง มีประโยชน์อย่างไร อบรมการทำงานบนที่สูง คืออะไร อบรมการทำงานบนที่สูง คือ การอบรมตามกฎหมายการทำงานบนที่สูง พ.ศ. 2564…